ecode

Belediye Başkanı

Nedim UĞUZ

 

Belediye Başkanı Görev ve Yetkileri

1- Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
2- Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak.
3- Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
4- Meclise ve encümene başkanlık etmek.
5- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
6- Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
7- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
8- Meclis encümen görev ve kararlarını uygulamak.
9- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
10- Belediye personelini atamak.
11- Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
12- Şartsız bağışları kabul etmek.
13- Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
14- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşurmak.
15- Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan bütçeyi kullanmak.
16- Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya encümen gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.