ecode

SARATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU                

SARATLI BELEDİYE MECLİSİNİN DEĞERLİ ÜYELERİ

           Belediyemize ait 2010 Mali yılı faaliyet raporu, belediyemizde mevcut olan Mali İşler Müdürlüğü, Fen ve Yazı işleri birimlerimizden gelen doğrultusunda hazırlanmış olup sizlerin bilgilerine sunuyorum. Nisan ayı içerisinde kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır.
          
          Saratlı Belediye Başkanlığına seçildiğim günden itibaren, halkımıza taahhüt ettiğimizi, projelerimizin tamamını gerçekleştirdiğimiz kanatindeyim, aciliyet sırasına göre; İçme suyu kuyularındaki dalğıçlar yenilenerek içme su kaçakları önlenerek kasabadaki içme su sıkıntısı tamamen ortadan kaldırılmıştır. Çöp hizmetleri, yeni bir parkın yapımı, okulların tamiri ve bakımı, 1 adet vidanjör aracı yaptırılmıştır. damperli kamyonun kasa indirilerek itfaiye dönüştürülmüştür. 1 adet Mercedes ambulans alınmıştır. 11 Kültür ve Sanat Festivallinin gerçekleştirilmiştir. Yeraltı şehri çevre düzenlemesi yapımı ve yer altı şehrine 21 m2 prefabrik bina yaptırılmıştır, afsalt olan yolların tamiratının yapılması, halka açık umumi tuvaletlerin tamiri ve temizliği yapılmıştır. Elbette bu yaptıklarımızı yeterli görmüyoruz, çok genç olan kasabamız ve halkımız daha güzel eserlerin oluşturulmasını ve daha güzel hizmetlere layıktır. Yeterli kaynaklarımız kıt olmasına rağmen akılcı ve yerinde harcamalarla bu hizmetleri başara bildik.
        
           Yazı İşleri birimimizin başında kadrolu memur olmamasına rağmen, mevcut çalışanlarımızla, evrak giriş ve çıkışları düzenli şekilde takip ederek, havalesi yapılan yazılar olan cevaplanması gerekenler, zamanında cevaplandırılmıştır.
          
            Bilgi amaçlı peryotlar halinde gönderilmesi gereken evraklar zamanında gerekli yerlere ulaştırılmış, her ayın ilk haftası Meclis toplantıları yapılmıştır.
           
            Muhasebe ve tahsilat servisimiz gelir ve gider işlemleri, vatandaşları yormadan ve bekletmeden yerine getirilmiştir.
           
           Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce yasanın kendine verdiği yetkiler dahilinde gelirlerimizin taahakkuk ve tahsilatın, harcamaların bütçe ödeneklerine uygun olarak, günlük olarak takip etmiştir.
          
          Fen işleri servisimiz, kasabamız mevcut imara göre yapılmasına özen göstererek ilgili yerlere peryodik istatistik bilgileri göndermiştir. İş yeri açma ruhsatı, Yapı kullanma izni yasalara uygun olarak yerine getirmiştir.
          
         Vatandaşlarımıza gerekli ilgi gösterilerek sorunları çözülmeye çalışılmıştır. Şimdi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56 maddesine göre 2010 Mali yılı faaliyet raporumuzun birimler itibariyle sizlere sunuyorum.         
          Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen Belediye çalışanlarına, çalışmalarımızda katkıları tüm Belediye Meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. 2011 yılı daha başarılı geçmesini diliyor, yeni katkılarınızı beklediğimi ifade ederim.  
        Belediye Başkanının faaliyet raporu Meclise sunuldu; Mecliste yapılan açık oylama oy birliği ile Belediye Başkanını faaliyet raporu kabul edilmiştir.     

 

2010 YILI BELEDİYE BİRİMLERİMİZİN FAALİYET RAPORU
      
          Yazı İşleri servisi adından da anlaşılacağı gibi Belediyemizin günlük evrak giriş ve çıkışları ile tüm birimlerimizin çalışma ve hizmetlerimizin çalışma ve hizmetlerinde yakından takip ederek yardımcı olmaktadır.
          Belediyemizin personel müdürlüğü birimi olmadığından memur personelimizin özlük işlemleri de birimimizce yürütülmektedir.
          Ayrıca kamu kurum, kuruluş ve halkımızın sosyal-kültürel hizmetleri de talepler doğrultusunda destek vermektedir.
          Birimimin 2010 Mali yılı çalışmalarını kapsayan bilgiler ayrıntılı şekilde aşağıda açıklanmaktadır.
DİLEKÇE İŞLEMLERİ:
          Başkanlık Makamına çeşitli istek ve hizmetler için 6 adet dilekçe verilmiştir.
GELEN EVRAK İŞLEMLERİ:
           Servisimize çeşitli resmi kurum ve kuruluşlardan yazı işlerine 209 Fen memurluğuna 49 adet Resmi evrak gelmiş ve ilgili birimlere gereği yapılmak üzere gönderilmiştir.
GİDEN EVRAKLAR:
           Belediyemiz birimlerinden yazı işlerinden 206, fen memurluğundan 163 adet resmi evrak çıkışı yapılmıştır.
GELEN – GİDEN EVRAK İŞLEMLERİ:
           Yazı İşleri servisimize ve Fen memurluğumuza özel kurumlardan 258 adet, resmi evrak girişi yapılarak, çeşitli konuları içeren bu evraklara ilgili servislerce verilen cevap toplam 369’dır.
BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMALARI:
           Belediye Meclisi Belediye Başkanımızın yazılı çağrısı üzerine çeşitli konularda gündem maddelerini görüşmek üzere 2010 Mali içerisinde 11 kez olağan toplantısı gerçekleştirilmiştir, ve toplam 11 adet karar alınmıştır.
BELEDİYE ENCÜMENİ ÇALIŞMALARI:   
           Belediye Encümenimiz 2010 yılında her hafta Perşembe günleri yapmış olduğu toplantılarda 50 adet Encümen kararı alınmış ve bu kararlar uygulamaya konulmak üzere ilgili birimlere servisimizce havale edilmişlerdir.
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALARIMIZ:
          Kasabamızda her yıl Belediyemiz ve Kültür Bakanlığı katkılarıyla 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Saratlı Kültür ve Sanat Etkinliklerinin bu yıl 11.’si görkemli bir şekilde düzenlenmiştir.
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATLARI:
         2010 Yılı Belediyemizce 0 adet İşyeri Ruhsatı verilmiştir.   
EVLENDİRME İŞLEMLERİ:
         Belediyemiz Evlendirme Memurluğu ilgili yasalar gereği Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan vekilleri tarafından yürütülmektedir.
          Belediyemiz Evlendirme memurluğu tarafından 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında 33 adet çiftin nikah işlemleri yapılmış olup yapılan nikah işlemlerinin aylara göre dağılımını gösterir cetvel aşağıya çıkartılmıştır. 


YILI                                                  AYLAR                                           NİKAH SAYISI

2010                                                  OCAK                                                        2
2010                                                  ŞUBAT                                                      1
2010                                                  MART                                                        2
2010                                                  NİSAN                                                       5
2010                                                  MAYIS                                                      0
2010                                                  HAZİRAN                                                 4
2010                                                  TEMMUZ                                                  7
2010                                                  AĞUSTOS                                                 4
2010                                                  EYLÜL                                                      2
2010                                                  EKİM                                                         0
2010                                                  KASIM                                                       4


2010                                                  ARALIK                                                     2

GENEL TOPLAM                                                                                               33
FEN İŞLERİ SERVİSİ:
         Fen işleri servisimize gelen tüm vatandaşlara parsellerinin durumlarıyla ilgili bilgiler verilmekte ve Resmi dairelerden gelen yazılarda cevap verilmektedir. Yapı Ruhsattı , Yapı kullanma izni belgesi ve inşaat ruhsatı bu birimizce düzenlenmektedir. 5 adet yapı ruhsatı verilmiştir, 1 adet yapı kullanma izni belgesi verilmiştir.
A-MALİ BİLGİLER
HİZMETTİN YASAL DAYANAĞI:
         Belediyenin gelir ve gider işlemleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi, 5393 sayılı Belediyeler kanunu ve 2464 sayılı Belediye gelirler kanununa göre yapılmaktadır.
KURULUŞ:
         Belediyemiz 2 adet memur ve 8 adet işçi olmak üzere toplam 11 adet personel ile çalışmalarını sürdürmektedir.
         Belediyemizde; Bilgisayar sisteminin hizmete girmesi ile tahakkuk ve tahsilat işlemleri daha hızlı ve gerçekçi olarak yürütülmektedir.
MUHASEBENİN GÖREVİ:
         Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilen değer ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgilere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlem kayıtlarının yapılması ve raporlanmasıdır.
1-BÜTÇE UYGULAMALARI
BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:
         Belediyeler 01.01.2006 tarihinden analtik bütçe sistemine geçmiştir. Analtik bütçe ile kurumların bütçelerinde Mali saydamlığı hesap verebilirliği katkı sağlayacak şekilde ve somut hizmet önceliklerini ve hedeflerini ortaya koyacak gerçekçi gelir ve gider tahminlerinin yapılması ilkesine önem vermektedir. Örnekler gelir tahminleri somut verilerle hazırlanacaktır.
          01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı genel bütçe muhasebe yönetmeliğine göre tahakkuk esaslı muhasebe sitemine geçilmiştir. Mali İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği 10.03.2006-26104 sayılı resmi gazetede yayınlanarak uygulamaya başlanmıştır. Yönetmeliğin amacı uluslar arası standartlara uygun gelir ve gider bütçesinin yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkartılmasına temel olacak karar kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde ilke ve standartlarının belirlenmesidir.
2009 MALİ YILI BÜTÇE ÖDENEK DURUMU
          2010 Mali yılı bütçesi 1.614.967.45.TL olarak tahmin edilmiştir. Bu yıl içerisinde toplam harcama 1.185.224.58 TL olarak gerçekleştirilmiştir.

 

2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2008 YILI BÜTÇESİNİN RAKAMSAL DÖKÜMÜ:
           2010 Mali yılı harcama toplamı 1.185.224.58 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu ödemelerin harcama kalemlerine dağlımı aşağıda çıkartılmıştır.
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA                                                HARCAMA


YASAMA VE YÜRÜTME ORGANI HİZ:                                     1.185.224.58 tl

GENEL TOPLAM
2010 YILI BELEDİYE GELİRLERİ:
            Belediyenin temel görevi hizmet ağırlıklıdır. Bu hizmetleri yerine getirebilmesi için gelir kaynaklarının hizmetleri karşılayacak düzeyde olması gerekir. Belediye Gelirleri ile ilgili yapılacak yeni düzenlemelerin Belediyeleri rahatlatacak düzeyde olacağı tahmin edilmektedir. Gelirler 2464 sayılı yasaya göre;


            2010 MALİ YILI BELEDİYE GELİRLERİ:

VERGİ GELİRLERİ                                                                                 16.264.34
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYE GELİRLERİ                                              500.226.34
DİĞER GELİRLER                                                                                 562.930.12
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL YARDIM                    28.701.16


SERMAYE GELİRLERİ

GENEL TOPLAM                                                                                1.108.121.96
          Aşağıda isimleri yazılı olan personel arkadaşlar kendi birimleri ile ilgili bilgileri çıkartarak faaliyet raporunun oluşturulmasında yardımcı olmuşlardır.
HİCABİ MAKAL                           AŞIR AĞIRDAN                      RAMAZAN KAYMAK
MALİ HİZ. MÜD.                          FEN MEMURU                         BÜRO ELEMAN
          Yazı işleri servisimiz evrakların giriş ve çıkışlarını düzenli şekilde takip ederek havalesi yapılan yazılardan cevaplanması gerekenler cevaplanmaktadır. Bilgi amaçlı her ay gönderilmesi gerekli olan yerlere yazı gönderilmektedir. Her ayın ilk haftası Cuma günü Belediye Meclisi toplantısını Belediye Meclis salonunda yapmaktadır.
           Tahsilat servisimizce gider harcamalarımız yapılırken; Satın alınan malların ucuz ve kaliteli olmasına dikkat edilmektedir.
           Tahsilat servisi olarak tahsilat ve gider işlemlerimizi vatandaşımızı yormadan bekletmeden yapar çabası içindeyiz.
           Mali Hizmetler Müdürlüğü servisimiz yasanın kendine verdiği yetkiler dahilinde gelirlerimizin tahakkuk ve tahsilatını, harcamaların bütçe ödeneklerine uygun olmasını ve günlük işlemlerin takibine devam etmektedir.
           Belediyemizce her ayın ilk haftası içerisinde inşaat istatistikleri hakkında devlet istatistik kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğüne, Aksaray Mimarlar Odasına, Aksaray İnşaat Mühendislik odasına, Aksaray Makine Mühendislik odasına, Aksaray Elektrik Mühendislik Odasına, Aksaray SSK Müdürlüğüne yazı gönderilip, yapı ruhsattı ve yapı kullanım izin belgesi alınıp alınmadığı hakkında bilgi verilmektedir.
            Fen İşleri servisine gelen tüm vatandaşlara parsellerinin imar durumlarıyla ilgili bilgiler verilmekte ve Resmi Dairelerden gelen yazılarda cevap verilmektedir.
             2010 yılı faaliyet raporu mecliste yapılan oylamada oy birliği ile kabul edilmiştir.

MADDE 2
                  Meclis Başkanı Nedim Uğuz 5393 Sayılı yasanın 71 Maddesine göre Yer altı şehrinde Turistlere daha iyi kaliteli hizmet vermek için ve kasaba halkının el becerilerini ile yaptıkları malzemeleri değerlendirmek amacıyla belediye bütçesi İçerisinde  “SARATLI BELEDİYESİ TURİZM İŞLETMESİ” adı altında işletme kurulmasını Meclise sunuldu; Yer altı şehrine Turistleri ilgilendiren hediyelik eşya ve içecek yeri olarak bir işletme kurulmasını oy birliği ile kabul edilmiştir.

MADDE 3
                 Meclis Başkanı Nedim Uğuz Belediyenin sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti  Maliye Hazinesi olan 2357 nolu kadastro parselin tamamı olan 1016600 M2’lik alanında konut alanı amaçlı ilave imar planın yapılmasını Meclise sundu; Mecliste yapılan açık oylamada oy biriliği ile kabul edilmiştir.